Izrađeni novi diplomski radovi u...

Sukladno ciljevima HRZZ uspostavnih projekata, projektni tim potiče uključivanje studenata u projektne aktivnosti i izradu diplomskih radove u okviru projekta. 

U akademskoj godini 2020/2021 izrađena su i uspješno obranjena tri nova diplomska rada s naslovima:

  • Ana Šaravanja, MODELIRANJE UZAJAMNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U MIKROMREŽI, diplomski rad br. 1967, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, rujan 2020.
  • Mario Jembrek, ANALIZA TEHNOLOGIJA ZA OČITANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE S NAPREDNIH BROJILA U GOTOVO STVARNOM VREMENU, diplomski rad br. 2194, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, srpanj 2021.
  • Nikola Jurčić, IZRADA APLIKATIVNOG SUČELJA ZA PRIKAZ PODATAKA O POTROŠNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE S NAPREDNIH BROJILA, diplomski rad br. 2193, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, srpanj 2021.

Čestitke novim magistrima inženjerima!

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti